top of page

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

SIA “Jauntukums" personas datu aizsardzības politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā SIA “Jauntukums” apstrādā personas datus, kāds ir to apstrādes apjoms, termiņš un aizsardzība, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem.

Personas datu aizsardzības politika sniedz Jums informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, tas ir, jebkuru informāciju, kas attiecas uz Jums, tiesībām uz privātumu un tā aizsardzību. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, papildus informācija tiek sniegta atsevišķi.

 

1. Lietotie termini

1.1. Datu subjekts - Fiziska persona, kuras datus apstrādājam.

1.2. SIA “Jauntukums”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003202011, juridiskā adrese: Aviācijas iela 18, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 – personas datu apstrādes pārzinis.

1.3. Politika - Personas datu aizsardzības politika.

1.4. NIA Grupa - SIA “Jauntukums” un tās grupas sabiedrības.

1.5. Apstrāde - Jebkura ar personas datiem veikta darbība, tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, dzēšana u.tml.

1.6. Personas dati - Jebkāda informācija, kas attiecas vai varētu attiekties uz Jums.

1.7. Piekrišana - Jebkurš Jūsu brīvi un apzināti sniegts apstiprinājums, ar kuru Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei konkrētiem nolūkiem.

 

2. Datu kategorijas

2.1. Atbilstoši Politikā norādītajiem nolūkiem un tiem nepieciešamajā apjomā Jauntukums apstrādā šādus norādītās Personas datu kategorijas:

2.2.1. Identifikācijas dati - Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, identifikācijas dokumentā (pasē vai personas apliecībā) norādītā informācija.

2.2.2. Kontaktinformācija - Informācija, lai ar Jums sazinātos, dzīvesvietas adrese, adrese korespondences saņemšanai, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2.2.3. Klienta dati - Klienta līguma numurs, statuss.

2.2.4. Norēķinu dati - Bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa.

2.2.5. Informācija, kas iegūta saziņā ar Sabiedrību - Informācija, kuru iegūstam no Jūsu vēstulēm, e-pastiem, telefonsarunām (bez audio ieraksta), kad sazināties ar Sabiedrību.

2.2.6. Dokumentos esošā informācija - Informācija par Jums, kas tiek glabāta fiziski un elektroniski pieejamos dokumentos.

2.2.7. Iebildumu/pieteikumu dati - Iebilduma/pieteikuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts.

 

3. Personas datu apstrādes nolūki

3.1. Personas dati tiek apstrādāti ar nolūku nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, līgumu izpildi, kā arī komercdarbības nodrošināšanu, tās plānošanas un attīstības nolūkā un personu vitāli svarīgu interešu nolūkā.

3.2. Ja to paredz LR spēkā esošie normatīvie akti, datu subjekts par citiem specifiskiem datu apstrādes nolūkiem tiek informēts brīdī, kad tas sniedz personas datus Jauntukums.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. Jauntukums apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1. Saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem

4.1.2. Apstrāde ir nepieciešama noslēgtā līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildes nodrošināšanai

4.1.3. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Jauntukums attiecināmu juridisku pienākumu;

4.1.4. Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses

4.1.5. Apstrāde ir nepieciešama Jauntukums vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai.

4.2. Jauntukums likumīgās intereses ir:​​

4.2.1. Veikt komercdarbību;

4.2.2. Nodrošināt siltumapgādi un sniegt ar siltumapgādes nodrošināšanu saistītos pakalpojumus;

4.2.3. Pārbaudīt datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

4.2.4. Nodrošināt līguma saistību izpildi;

4.2.5. Saglabāt datu subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, tajā skaitā, kas veiktas mutiski, zvanot pa tālruni vai tīmekļvietnē;

4.2.6. Piesaistīt jaunus klientus;

4.2.7. Novērst prettiesiskas darbības;

4.2.8. Nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

4.2.9. Nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

4.2.10. Administrēt maksājumus, tostarp, kļūdaini veiktos maksājumus;

4.2.11. Vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības iestādēs, tiesā, prokuratūrā, uzraudzības un citās iestādēs savu leģitīmo interešu aizsardzībai;

4.2.12. Informēt sabiedrību par savu darbību;

4.2.13. U.c. iepriekš neuzskaitītās likumīgās intereses.

 

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Jauntukums neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

​5.1.1. J​a attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai - norēķinu ietvaros);

5.1.2. LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām personām (piemēram, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesai, uzraudzības iestādēm u.c.) pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

5.2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Jauntukums var pilnvarot Jauntukums grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, rēķinu izsūtīšanu. Gadījumā, ja personas dati tiek izpausti trešajām personām, Jauntukums nodrošina, ka personas datu apstrāde tiek veikta drošā un konfidenciālā veidā, atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem, normatīvo aktu prasībām datu aizsardzības jomā.

5.3. Jauntukums nenodod personas datus trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 

6. Personas datu glabāšanas ilgums

6.1. Jauntukums glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

6.1.1. ​Kamēr ir spēkā ar datu subjektu vai attiecībā uz datu subjektu noslēgtais līgums;

6.1.2. Kamēr Jauntukums vai datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā prasījumu noilguma periodā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt prasību tiesā u.c.);

6.1.3. Kamēr Jauntukums pastāv juridisks pienākums glabāt datus;

6.1.4. Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats;

6.2. Pēc šajā sadaļā minēto apstākļu izbeigšanās, personas dati tiek dzēsti.

7. Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

7.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tajā skaitā informāciju par datu subjekta tiesībām:

7.1.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi;

7.1.2. piekļūt saviem datiem, ja nepieciešams tos labot;

7.1.3. saprātīgā laika periodā sniegt informāciju par izmaiņām sniegtajos datos;

7.1.4. dzēst personas datus (tiesības “tikt aizmirstam”);

7.1.5. ierobežot personas datu apstrādi;

7.1.6. iebilst pret personas datu apstrādi;

7.2. Datu subjekts pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt šādā kārtībā:

7.2.1. Rakstveida formā klātienē Rīgā, Cēsu ielā 31, k-1, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

7.2.2. Elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

7.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Jauntukums pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījuma pamatotību un sniedz atbildi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.4. Atbilde datu subjektam tiek nosūtīta pa pastu uz kontaktinformācijā norādīto adresi vai tiek izsniegta klātienē, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

7.5. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai, sazinoties ar Jauntukums un tādā gadījumā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

7.6. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādi, kura veikta tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

7.7. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tādu personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

8. Saziņa

8.1. Jauntukums sazinās ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

8.2. Par līgumsaistību izpildi Jauntukums sazinās ar datu subjektu uz noslēgtā līguma pamata.

 

9. Personas datu aizsardzība

9.1. Jauntukums aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

10. Citi noteikumi

10.1. Jauntukums ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu apstrādes un informācijas drošības politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju Jauntukums saziņas kanālos, tostarp Jauntukums mājaslapā.

10.2. Personas datu aizsardzības politika ir sagatavota latviešu valodā. Politika var tikt tulkota un var būt pieejama arī citās valodās, tulkojumu nesakritību gadījumā Politikas versija latviešu valodā vienmēr ir vadošā.

10.3. Jauntukums saglabā Personas datu aizsardzības politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Jauntukums mājaslapā.

Kontakti:

bottom of page